Cloud & Server One Stop Services

การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของผู้ใช้ (Change Password Email Account)

คู่มือ วิธีการเปลี่ยนรหัสอีเมล (Change Password Email) บนระบบของ Thaidata Cloud

1. เข้าสู่ระบบหน้าจัดการ Admin ของระบบอีเมลที่ท่านได้รับทางอีเมล https://mail-XX.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. แล้วเข้าไปที่เมนู รหัสผ่าน

4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด บันทึก

  • รหัสผ่านปัจจุบัน : กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งาน (หากจำไม่ได้ต้องให้ Admin รีเซ็ตรหัสผ่านให้)
  • รหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้ง
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้งอีกครั้ง
Change password email

 

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

คู่มือ วิธีการเปลี่ยนรหัสอีเมล (Change Password Email) บนระบบของ Thaidata Cloud

1. เข้าสู่ระบบหน้าจัดการ Admin ของระบบอีเมลที่ท่านได้รับทางอีเมล https://mail-XX.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. แล้วเข้าไปที่เมนู รหัสผ่าน

4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด บันทึก

  • รหัสผ่านปัจจุบัน : กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งาน (หากจำไม่ได้ต้องให้ Admin รีเซ็ตรหัสผ่านให้)
  • รหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้ง
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้งอีกครั้ง
Change password email

 

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ