Cloud & Server One Stop Services

การตั้งค่า Forwarders Email เพื่อส่งต่ออีเมล

การตั้งค่า Forwarders Email เพื่อส่งต่ออีเมลคือกระบวนการที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้อีเมลที่ถูกส่งเข้ามายังบัญชีอีเมลของตนเองสามารถถูกส่งต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ ที่ต้องการ

1. เข้าสู่ระบบหน้าจัดการ Admin ของระบบอีเมลที่ท่านได้รับทางอีเมล https://mail-XX.thaidata.cloud:2222

การตั้งค่า Forwarders Email

2. ไปที่เมนู Forwarders

TDC

3. ไปที่เมนู CREATE E-MAIL FORWARDER

Thaidata Cloud

4. กรอกข้อมูล แล้วคลิก CREATE

  • New Forwarder Name : กรอกชื่อ Account ที่ต้องการตั้งค่า Forwarder
  • Add Destination : เลือกรูปแบบที่ส่งออก และกรอกชื่ออีเมลปลายทางที่ต้องการ Forward ไป

5. เมื่อตั้งค่า Forwarders เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าที่มุมล่างขวา

 

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

การตั้งค่า Forwarders Email เพื่อส่งต่ออีเมลคือกระบวนการที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้อีเมลที่ถูกส่งเข้ามายังบัญชีอีเมลของตนเองสามารถถูกส่งต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ ที่ต้องการ

1. เข้าสู่ระบบหน้าจัดการ Admin ของระบบอีเมลที่ท่านได้รับทางอีเมล https://mail-XX.thaidata.cloud:2222

การตั้งค่า Forwarders Email

2. ไปที่เมนู Forwarders

TDC

3. ไปที่เมนู CREATE E-MAIL FORWARDER

Thaidata Cloud

4. กรอกข้อมูล แล้วคลิก CREATE

  • New Forwarder Name : กรอกชื่อ Account ที่ต้องการตั้งค่า Forwarder
  • Add Destination : เลือกรูปแบบที่ส่งออก และกรอกชื่ออีเมลปลายทางที่ต้องการ Forward ไป

5. เมื่อตั้งค่า Forwarders เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าที่มุมล่างขวา

 

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ