Cloud & Server One Stop Services

การตั้งค่าผู้ติดต่อที่น่าเชื่อถือ (Trusted Addresses)

1. กรอกชื่อ Addresses หรือชื่อ Domains ที่เราต้องการตั้ง Trusted Addresses แล้วคลิก Add เพื่อเพิ่มค่าที่กรอกไว้

2. เมื่อเพิ่ม Addresses หรือ Domains แล้วชื่อจะปรากฎขึ้นที่ช่องด้านล่าง สามารถลบออกได้ค่ะ