Cloud & Server One Stop Services

การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ (Edit Contact)

คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อได้โดย

1. ไปที่หน้า Contact และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข

2. คลิกขวาที่ผู้ติดต่อที่คุณต้องการที่จะแก้ไขและคลิก Edit Contact

3. ทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ติดต่อ

4. คลิก Save