Cloud & Server One Stop Services

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่บน Zimbra (Add New User)

1. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้จาก Dashboard ในหน้าแรก เลือก “Add Account”

2. ทำการกรอกข้อมูลและระบุชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ

3. Class of service (COS) คือการจัดกลุ่มผู้ใช้งานเป็นระดับ

  • หากต้องการให้ผู้ใช้ใหม่นี้เป็นผู้ดูแลระบบ เลือก “Global Administrator”
  • สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแนะนำให้กำหนดเป็น auto(default) สำหรับ COS นี้จะพูดถึงในบทความถัดไป

4. กำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้โดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร หากต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรกเลือก “Must change password”

5. Aliases คือการกำหนดชื่อแทนให้ผู้ใช้นี้ โดยชื่อแทนนี้สามารถรับอีเมลได้โดยใช้ inbox ร่วมกันกับ Account หลัก ในหนึ่งบัญชีผู้ใช้งานสามารถมีชื่อแทนได้หลายชื่อ แต่ไม่สามารถซ้ำกับบัญชีอื่นได้

6. กำหนดค่าจำกัดให้กับผู้ใช้ตามต้องการ