Cloud & Server One Stop Services

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Workspace Account

ผู้ใช้งาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Workspace สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานอีเมล เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สามารถเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชี

1. เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Workspace เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่การตั้งค่าที่เมนูรูป “ฟันเฟือง”

2. เลือกเมนู “บัญชี” แถบด้านบน และคลิกที่ “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google”

3. เลือก “การลงชื่อเข้าใช้และการรักษาความปลอดภัย” เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

4. ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่รหัสผ่านดังรูป

5. ทำการป้อนรหัสผ่านเดิมที่ช่องรหัสผ่าน และลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

6. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และกดเปลี่ยนรหัสผ่าน