การรายงานจดหมายขยะ (Report Junk E-mail)

1. คลิกเลือกอีเมลที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าอีเมลที่ต้องการรายงาน

2. คลิกที่ รายงานจดหมายขยะ

THAI DATA CLOUD